Search Results for:

5× s Milenou Mikulkovou

5× s Milenou Mikulkovou

Jak se říká: „Všechno zlé je pro něco dobré“. Pojďme si na dnešní době hledat pozitiva. Mezi ně můžeme zařadit skutečnost, že spousta zajímavých setkání, na které byste se běžně nedostali, se pro Vás stávají dostupné z Vašeho obývacího pokoje. Stačí si vybrat z široké nabídky na internetu. A nebo z níže představených bezplatných přednášek paní Mikulkové.

Číst dál...

Work Life Balance – sladění profesního a osobního života

Osobnostní rozvoj pracovníků

Akreditace MPSV: 2016/1092-PC/VP/PP
Rozsah: 8 hodin
Kurzovné: 1050 Kč
Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Javůrková

Anotace

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s možnostmi sladění osobního a profesního života s minimalizací stresu a vyvarování se syndromu vyhoření.

V rámci konceptu Work Life Balance se seznámí s jeho jednotlivými složkami, s úskalími změn v konkrétních oblastech i s novým přístupem a postupem k žádoucí změně. Účastníci se zamyslí nejen nad svými potřebami, prioritami a zdroji energie, ale i možnostmi lepšího časového uspořádání svého života. Program je určen všem lidem pracujícím v zařízeních sociálních služeb, kteří se chtějí dozvědět více o možnostech sladění osobního i profesního života.

Účastníci budou umět:

 • Detekovat faktory stresu ve svém životě
 • Poznat přirozené obranné mechanismy i efektivnější koncept zvládání (coping)
 • Orientovat se v možnostech prevence stresu
 • Pochopit lépe vlastní dosavadní jednání i najít inspiraci ke změně

Termíny

 • Termíny pro vás připravujeme

Alzheimerova nemoc – přístupy v sociálních službách

Aktivizace seniorů

Akreditace MPSV: 2017/0165-PC/SP/VP/PP
Rozsah: 8 hodin
Kurzovné: 1050 Kč
Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Javůrková

Anotace

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se specifickými přístupy k osobám trpícím Alzheimerovou nemocí. Program je určen pracovníkům domovů se zvláštním režimem, domovů pro seniory a dalších forem péče a zařízení sociálních služeb, kde s těmito osobami přichází do kontaktu. Vzdělávací program zahrnuje i seznámení
s možnostmi péče o lidi s Alzheimerovou nemocí, včetně způsobů diagnostiky i preventivních opatření negativních dopadů na postiženou osobu i její blízké osoby.

Účastníci se naučí:

 • Co to je Alzheimerova nemoc
 • Jaké jsou rizikové faktory a poznávací kritéria této nemoci
 • Umět si konkrétně představit příznaky jednotlivých stádií Alzheimerovy nemoci
 • Vědět, jak lze adekvátně reagovat na konkrétní potíže v rámci těchto stádií

Termíny

 • Termíny pro vás připravujeme

Židličková metoda a její využití při práci s rodinou

Metody sociální práce

Akreditace MPSV: A2017/0474-SP/PC/VP
Rozsah: 8 hodin
Kurzovné: 1050 Kč
Lektor: Mgr. Milena Mikulková

Anotace

Cílem je zprostředkovat nejen rodičům prožívání a potřeby dětí v (po)rozvodové situaci, a to prostřednictvím osobního prožitku. Prostřednictvím názorných videí může účastník navnímat a vcítit se do pocitů dítěte, vnímat jeho emoce a zkusit si představit, čím prochází.

Společně budou hledat odpovědi na otázky:

 • Jak děti vidí rodinu a co se v ní děje?
 • Co prožívají a potřebují, když se rodiče hádají?
 • Co se děje s dětmi, když se rodiče rozcházejí?
 • Jak jim neublížit?
 • Jak tuto situaci vnímají a co je pro ně přijatelným řešením?

Termíny

 • Termíny pro vás připravujeme

Školství

Služby pro školy a vzdělávání pedagogů zajišťuji jménem společnosti SOCIOKLIMA, s.r.o. Jako společnost disponujeme akreditací MŠMT jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Komplexní program prevence

Oblast dalšího vzdělávání pedagogů je zaměřena zejména na rozvoj životních dovedností dětí, na vedení třídnických hodin, posílení autority učitele, na techniky práce se třídou a preventivní programy, na rozvoj zdravých vztahů mezi žáky, mezi učiteli či rodinou a školou. Všechny uvedené kurzy lze objednat i pro školu – vzdělávání pedagogů jedné školy. V tomto případě je cena smluvní. V rámci otevřených kurzů sledujte aktuality na stránkách www.socioklima.cz.

Aktuální nabídka

Vzdělávání a osvěta

Individuální rozvoj životních dovedností vychází z vaší aktuální životní situace, vašich silných a slabých stránek a potřeb. Profesionální koučování směřuje k překonání limitujících obtíží a optimální využití vlastních zdrojů.

Ve své lektorské činnosti se zaměřuji na vzdělávání odborníků v oblasti školství, a to jak pod hlavičkou SOCIOKLIMA, s.r.o. a  ESPEDIENTE, z.s.. V oblasti školství se jedná o sociálně pedagogickou diagnostiku, problematiku vztahů ve třídě a prevenci rizikového chování, zvyšování kvality působení pedagogů jak v kontaktu s žáky, tak s rodiči či kolegy.

V sociální sféře přednáším v rámci vlastních akreditovaných programů uvedených zde na těchto stránkách nebo na ESPEDIENTE, z.s. / Vzdělávání sociálních pracovníků. Jedná se zejména o témata související se vztahy (rodina, škola, pracoviště), s životními dovednostmi, rodičovskými kompetencemi a metodami sociální práce.

Zároveň jsem akreditovaným lektorem pro další vzdělávací instituce.

Přednášky pro veřejnost

Mimo uvedené aktivity přednáším při osvětových akcích určených veřejnosti.

Tyto aktivity jsou převážně na objednávku center pro rodinu, škol, knihoven, církví a dalších pořadatelů.

Veřejná vystoupení

Rozhovor pro televizi v Púchove
Český rozhlas Radiožurnál: Host Lucie Výborné
rádio 7: podcast Štafeta (via Spotify)

Pravidelné rozhovory s Milenou Mikulkovou

Publikace, články a komentáře

6 kroků k manželskému restartu aneb několik podnětů ke vztahové údržbě

Úvaha u příležitosti Národního týdne manželství 2018

Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby

Závěrečná zpráva dotazníkového šetření Nadace Sirius, na němž se podílela Mgr. Milena Mikulková

Inspirativní videa

Aby bylo doma dobře (všem)

Šest 15–20minutových “miniseminářů” na témata, týkající se různých životních epizod v životě rodiny

Projekt rodina

16 videí, 16 témat, která pokrývají oblast od zamilovanosti a chození až po rozvod a porozvodovou komunikaci

Rozvoj rodičovských kompetencí a výchova

Výchovné poradenství je určeno zejména rodičům s dětmi. Zaměřuje se na předcházení výchovným obtížím, rozvoj rodičovských dovedností a na efektivní řešení výchovných problémů dětí a mládeže. Klientem může být jak rodič, tak dítě.

Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti:

 • nevhodné chování vůči autoritám(rodiče, učitelé) nebo vůči vrstevníkům
 • práce s hněvem, agresivitou, vzdorovitostí, neposlušností
 • výchova dítěte při odděleném rodičovství(po rozvodu, v nové rodině)
 • výchova v náhradní rodinné péči

Výchovné poradenství – výchova dětí školního věku

Výchovné poradenství využívají i školy a školská zařízení jako externí poradenské služby. Spolupráce probíhá buď jednorázově dle potřeby, nebo dlouhodobě na základě smlouvy o poskytování poradenských služeb. Jedná se zpravidla o individuální konzultaci s žákem, jeho rodičem nebo vyučujícím. Využívat lze i přímou práci se třídou v preventivním nebo intervenčním programu (služba probíhá pod záštitou společnosti SOCIOKLIMA, s.r.o.).

Jedná se zejména o problematiku:

 • vztahů ve třídě
 • záškoláctví
 • šikany
 • školní neúspěšnosti
 • adaptace na nové prostředí

Doprovázení rodin v (po)rozvodové situaci

Oblasti doprovázení rodin v (po)rozvodové situaci se věnuji již od roku 2005. Porozumění potřebám děti v této životní situaci jsme společně s výtvarnicí zpracovali do letáku a plakátu s názvem Rodiče, nerozvádějte se s námi! Výroky dětí by měly být pro rodiče motivací při řešení rozchodu partnerů nebo rozvodu manželství. Odborná pomoc a využití mediace rodiči může významně zmírnit trápení dětí.

Tyto materiály jsou volně ke stažení jak pro rodiče, tak pro organizace a instituce. Prosíme pouze o uvedení odkazu www.vztahove-poradenstvi.cz. Děkujeme.

Sociálně-právní ochrana dětí

V oblasti sociálně právní ochrany dětí poskytuji služby pod organizací ESPEDIENTE, z.s. a na základě pověření spolupracuji s oddělením sociálně právní ochrany dětí, okresními soudy v opatrovnickém řízení, případně školami či poskytovateli sociálních služeb. Více informací zde.

Konzultace na míru

Konzultace je vedena individuálně podle vašich konkrétních požadavků a potřeb.

Ráda vám nabídnu i kombinovanou formu poradenství prostřednictvím elektronických komunikačních médií (Skype, Messenger) a osobní konzultace.

Podpora dovedností pro partnerství

Vztahové poradenství je zaměřeno na posílení zdravého naplňování vašich sociálních potřeb. Zpravidla se jedná o předcházení nebo řešení vztahových problémů mezi partnery, mezi ex-partnery (porozvodové a porozchodové situace), mezi rodiči a dětmi, v mezigeneračních vztazích (mezi dospělými osobami – např. řešení vztahu s původní rodinou, s rodiči).

Jedná se zejména o individuální nebo párové poradenství s cílem:

 • rozvoje empatie
 • schopnosti efektivní komunikace(motivování, sdílení, naslouchání)
 • narovnání vztahů(proces odpuštění, příp. smíření)
 • vyjádření vlastních potřeb
 • rozvoje dovednosti aktivního vyjadřování vztahu a sounáležitosti
 • přípravy na partnerství, manželství, prarodičovství
 • rozvodová a porozvodová komunikace v rodině apráce s rodiči 

Aktivně se podílím ve spolupráci s www.cochem.cz na zavádění multidisciplinární spolupráce v opatrovnickém řízení.

Konzultace na míru

Konzultace je vedena individuálně podle vašich konkrétních požadavků a potřeb.

Ráda vám nabídnu i kombinovanou formu poradenství prostřednictvím elektronických komunikačních médií (Skype, Messenger) a osobní konzultace.

Osobnostní rozvoj

Individuální rozvoj životních dovedností vychází z vaší aktuální životní situace, vašich silných a slabých stránek a potřeb. Profesionální koučování směřuje k překonání limitujících obtíží a optimální využití vlastních zdrojů.

V průběhu konzultací se zaměříme se zejména na:

 • slaďování pracovního a osobního života
 • prevenci syndromu vyhoření
 • sebepoznání– schopnost sebeobjevování, sebereflexe, sebepřijetí a seberozvoje
 • komunikační dovednosti– umění naslouchat a umění sdílet se
 • zvládání zátěže, stresu, práci se selháním, trémou a chybou
 • řešení konfliktů– předcházení konfliktům a jejich efektivní řešení
 • time management– plánování času a osobních priorit
 • zdravé sebeprosazení a ošetření vlastních hranic– schopnost bez obav říkat i slyšet „ANO“ i „NE“
 • tvořivost jako životní přístup– schopnost hledat varianty a možnosti řešení životních situací a jejich realizace
 • příprava na novou životní roli

Konzultace na míru

Konzultace je vedena individuálně podle vašich konkrétních požadavků a potřeb.

Ráda vám nabídnu i kombinovanou formu poradenství prostřednictvím elektronických komunikačních médií (Skype, Messenger) a osobní konzultace.

GDPR

Pro naplnění zákonných povinností, které jsou mně, jakožto Správci vašich Osobních údajů uloženy, vám sděluji následující informace:

Vaše Osobní údaje shromažďuji vždy jen v nezbytném rozsahu a k jejich zpracování přistupuji korektně, zákonným a transparentním způsobem s maximální odpovědností.

Zákonným důvodem Ochrany vašich osobních údajů je NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správcem vašich Osobních údajů je: Mgr. Milena Mikulková, IČ: 488 40 696, se sídlem Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou, OSVČ, zapsaná v živnostenském rejstříku.

Kontaktní údaje Správce:

 • adresa Správce je totožná s jeho zapsaným sídlem.
 • adresa elektronické pošty: info@vztahove-poradenstvi.cz, mikulkova@vztahove-poradenstvi.cz
 • telefonické spojení +420605011336.

Činnosti, které vykonávám:

 1. Vzdělávání– Osobní údaje, které pro tuto činnost shromažďuji:
  • Akreditované vzdělávání – lektoři (a garanti):
   • Jméno, příjmení, titul lektora
   • Bydliště
   • Datum a místo narození
   • E-mail, číslo telefonu
   • Úplný profesní životopis
   • Doklady o vzdělání
  • Akreditované vzdělávání – účastníci (online přihlášky prostřednictvím google formuláře zasílané na adresu: milena.mikulkova.63@gmail.com):
   • Jméno, příjmení, titul účastníka
   • Datum a místo narození
   • E-mail, číslo telefonu
 1. Poradenství(vztahové, výchovné – mimo režim SPOD, koučování – Osobní údaje, které pro tuto činnost shromažďuji:
  • Jméno, příjmení, titul klienta
   E-mail, číslo telefonu
 2. Osvětová činnost– pro tuto činnost neshromažďuji žádné Osobní údaje fyzických osob.
 3. Zaměstnávání zaměstnanců– Osobní údaje, které pro tuto činnost shromažďuji:
  • Jméno, příjmení, titul zaměstnance
  • Datum narození
  • Rodné číslo
  • Číslo občanského průkazu
  • Bydliště
  • Číslo účtu
  • Zdravotní pojišťovna

Účely pro které vaše Osobní údaje shromažďuji jsou následující:

 1. Plnění Smlouvy(např. Smlouvy o poskytnutí lektorské činnosti, Smlouvy o poradenské činnosti, Pracovní smlouvy, apod.), uzavřené mezi klientem (nebo zaměstnancem) na straně jedné a mnou, (Správcem osobních údajů) na straně druhé, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
 2. Plnění zákonných povinností(např. ve vztazích pracovněprávních)
 3. Pro ochranu životně důležitých zájmů SubjektuOsobních údajů nebo jiné fyzické osoby
 4. Jiné důvody, pro které je vždy ke zpracování vašich Osobních údajů vyžádán Váš výslovný a předchozí, písemný souhlas

Doba uložení Vašich Osobních údajů

Pokud není doba uložení Vašich Osobních údajů stanovena právním předpisem jinak, činí maximálně 5 let.

Předávání Vašich Osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám:

 • Vaše Osobní údaje jsou zpřístupněny Zpracovatelům, s nimiž mám uzavřenou smlouvu o Zpracování Osobních údajů, v případě plnění zákonných povinností orgánům státní moci nebo jiným osobám, určeným zákonem.
 • Vaše Osobní údaje jsou výjimečně zpřístupněny mým zaměstnancům, pokud je to nezbytné pro plnění jejich pracovních úkolů.
 • Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Pro ochranu Vašich Osobních údajů jsem v rámci své činnosti přijala soubor personálních, fyzických a technických opatření.

Práva Subjektu údajů

Jako Subjekt údajů máte právo, abyste byl o shromažďování a zpracování Vašich Osobních údajů Správcem transparentně informován, máte právo na přístup k vašim Osobním údajům, na jejich opravu, na jejich výmaz („právo být zapomenut“), na omezení zpracování, na přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo na informaci o zdroji vašich osobních údajů.

25. 5. 2018, Veselí nad Moravou
Mgr. Milena Mikulková