GDPR

Pro naplnění zákonných povinností, které jsou mně, jakožto Správci vašich Osobních údajů uloženy, vám sděluji následující informace:

Vaše Osobní údaje shromažďuji vždy jen v nezbytném rozsahu a k jejich zpracování přistupuji korektně, zákonným a transparentním způsobem s maximální odpovědností.

Zákonným důvodem Ochrany vašich osobních údajů je NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správcem vašich Osobních údajů je: Mgr. Milena Mikulková, IČ: 488 40 696, se sídlem Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou, OSVČ, zapsaná v živnostenském rejstříku.

Kontaktní údaje Správce:

 • adresa Správce je totožná s jeho zapsaným sídlem.
 • adresa elektronické pošty: info@vztahove-poradenstvi.cz, mikulkova@vztahove-poradenstvi.cz
 • telefonické spojení +420605011336.

Činnosti, které vykonávám:

 1. Vzdělávání– Osobní údaje, které pro tuto činnost shromažďuji:
  • Akreditované vzdělávání – lektoři (a garanti):
   • Jméno, příjmení, titul lektora
   • Bydliště
   • Datum a místo narození
   • E-mail, číslo telefonu
   • Úplný profesní životopis
   • Doklady o vzdělání
  • Akreditované vzdělávání – účastníci (online přihlášky prostřednictvím google formuláře zasílané na adresu: milena.mikulkova.63@gmail.com):
   • Jméno, příjmení, titul účastníka
   • Datum a místo narození
   • E-mail, číslo telefonu
 1. Poradenství(vztahové, výchovné – mimo režim SPOD, koučování – Osobní údaje, které pro tuto činnost shromažďuji:
  • Jméno, příjmení, titul klienta
   E-mail, číslo telefonu
 2. Osvětová činnost– pro tuto činnost neshromažďuji žádné Osobní údaje fyzických osob.
 3. Zaměstnávání zaměstnanců– Osobní údaje, které pro tuto činnost shromažďuji:
  • Jméno, příjmení, titul zaměstnance
  • Datum narození
  • Rodné číslo
  • Číslo občanského průkazu
  • Bydliště
  • Číslo účtu
  • Zdravotní pojišťovna

Účely pro které vaše Osobní údaje shromažďuji jsou následující:

 1. Plnění Smlouvy(např. Smlouvy o poskytnutí lektorské činnosti, Smlouvy o poradenské činnosti, Pracovní smlouvy, apod.), uzavřené mezi klientem (nebo zaměstnancem) na straně jedné a mnou, (Správcem osobních údajů) na straně druhé, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
 2. Plnění zákonných povinností(např. ve vztazích pracovněprávních)
 3. Pro ochranu životně důležitých zájmů SubjektuOsobních údajů nebo jiné fyzické osoby
 4. Jiné důvody, pro které je vždy ke zpracování vašich Osobních údajů vyžádán Váš výslovný a předchozí, písemný souhlas

Doba uložení Vašich Osobních údajů

Pokud není doba uložení Vašich Osobních údajů stanovena právním předpisem jinak, činí maximálně 5 let.

Předávání Vašich Osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám:

 • Vaše Osobní údaje jsou zpřístupněny Zpracovatelům, s nimiž mám uzavřenou smlouvu o Zpracování Osobních údajů, v případě plnění zákonných povinností orgánům státní moci nebo jiným osobám, určeným zákonem.
 • Vaše Osobní údaje jsou výjimečně zpřístupněny mým zaměstnancům, pokud je to nezbytné pro plnění jejich pracovních úkolů.
 • Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Pro ochranu Vašich Osobních údajů jsem v rámci své činnosti přijala soubor personálních, fyzických a technických opatření.

Práva Subjektu údajů

Jako Subjekt údajů máte právo, abyste byl o shromažďování a zpracování Vašich Osobních údajů Správcem transparentně informován, máte právo na přístup k vašim Osobním údajům, na jejich opravu, na jejich výmaz („právo být zapomenut“), na omezení zpracování, na přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo na informaci o zdroji vašich osobních údajů.

25. 5. 2018, Veselí nad Moravou
Mgr. Milena Mikulková