Výchova

Výchovné poradenství je určeno zejména rodičům s dětmi. Může být vedeno ambulantní nebo terénní formou (v domácnosti klienta). Zaměřuje se na předcházení výchovným obtížím, rozvoj rodičovských dovedností a na efektivní řešení výchovných problémů dětí a mládeže. Klientem může být jak rodič, tak dítě.

Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti:

 • nevhodné chování vůči autoritám (rodiče, učitelé) nebo vůči vrstevníkům,
 • práce s hněvem, agresivitou, vzdorovitostí, neposlušností,
 • výchova dítěte při odděleném rodičovství (po rozvodu, v nové rodině),
 • výchova v náhradní rodinné péči.

Výchovné poradenství – výchova dětí školního věku

Výchovné poradenství využívají i školy a školská zařízení jako externí poradenské služby. Spolupráce probíhá buď jednorázově dle potřeby, nebo dlouhodobě na základě smlouvy o poskytování poradenských služeb. Jedná se zpravidla o individuální konzultaci s žákem, jeho rodičem nebo vyučujícím. Využívat lze i přímou práci se třídou v preventivním nebo intervenčním programu (služba probíhá pod záštitou společnosti Socioklima).

Jedná se zejména o problematiku:

 • vztahů ve třídě,
 • záškoláctví,
 • šikany,
 • školní neúspěšnosti,
 • adaptace na nové prostředí.

Konzultace probíhají zpravidla za účasti rodičů i dětí. Konzultace pro děti do 18 let je možná pouze se souhlasem zákonného zástupce, případně se souhlasem OSPOD v rámci sociálně právní ochrany dětí.

Konzultace je vedena individuálně podle požadavků a potřeb klienta. Lze využít i kombinovanou formu poradenství – korespondenční poradenství přes internet a osobní konzultace. Nejefektivnější se jeví terénní výchovné poradenství, kdy setkání probíhají přímo v rodině.

Využít můžete také skupinové aktivity:

 • Kurz efektivního rodičovství,
 • Škola lásky v rodině,
 • Dítě v dobrých rukou.

Pro děti předškolního věku a jejich rodiče doporučujeme tříměsíční kurz přípravy na školní docházku Dobrý start do školy (jedná se o preventivní program zaměřený na školní připravenost a podporu sociální a emoční zralosti) a krátký kurz dotykové komunikace mezi matkou a dítětem pro podporu vzájemné vazby Kůže na kůži (vhodné i pro děti v náhradní rodinné péči cca od 0 do 10 let).