Sociální služby a SPOD

Vzdělávání odborníků

Pro odborníky ve službách pro rodiny s dětmi (sociální služby, OSPOD, aj.) nabízím akreditované vzdělávací kurzy zaměřené zejména na rozvoj rodičovských kompetencí, podporu komunikace v obtížných situacích a rozvoj profesních dovedností v oblasti nových metod sociální práce.

Nabízené akreditované kurzy lze realizovat pro pracovníky jedné organizace na základě objednávky nebo v otevřených kurzech, kdy místo a termíny konání jsou zveřejňovány v aktualitách na webových stránkách www.vztahove-poradenstvi.cz.

Kvalitní příprava usnadňuje a mnohdy i vůbec umožňuje další průběh práce s klientem. Čas věnovaný přípravě významně ovlivní postoje klientů a dalších zainteresovaných stran a zefektivní následnou práci. Postupy přípravy ověřené dlouholetou praxí nabízím v následujících kurzech.

Mimo uvedené akreditované vzdělávací kurzy spolupracuji jako lektorka programů pro další akreditovaná zařízení pro vzdělávání sociálních pracovníků a pedagogů.

Akreditované kurzy pro sociální pracovníky (MPSV)

Příprava k mediaci v řešení (po)rozvodové situace (7 hod, 980 Kč/os)

Příprava k mediaci v řešení (po)rozvodové situace

Příprava stran k nalezení dohody je nezbytným předpokladem smírčího řešení rodinných, zejména (po)rozvodových sporů. Schopnost dohodnout se je mnohdy otázkou změny postoje, procesu porozumění potřebám dítěte a zvládnutí vlastního procesu změny životní situace.

1. blok: Rodina a potřeby člověka
2. blok: Rodinné spory
3. blok: Respektující komunikace a vyjednávání
4. blok: Struktura předmediační přípravy (židličkový koncept)
5. blok: Motivační modelové situace a jejich aplikace pro přímou práci s klienty
6. blok: Model spolupráce v práci s rodinou

Aktuální termíny kurzu

Příprava rodičů ke střídavé péči o dítě (6 hod, 980 Kč/os)

Příprava rodičů ke střídavé péči o dítě

Seminář má za cíl poskytnout základní orientaci v nezbytných předpokladech rodičů pro střídavou péči a fázích psychorozvodu. Zabývá se možnými klady i zápory střídavé péče pro dítě i pro rodiče. Objasňuje situace a faktory, kdy střídavá péče je či není vhodná. Nabízí podněty k porozumění potřebám dítěte a možným projevům v jeho chování a prožívání.

1. blok: Rodiče a děti v rozvodové situaci

      • Fáze psychorozvodu a potřeby rodičů
      • Porozumění potřebám dětí
      • Role doprovázejících v rozvodové situaci rodičů

Aktuální termíny kurzu
2. blok: Střídavá péče a předpoklady rodičů

      • Předpoklady pro střídavou péči
      • Okolnosti, které znemožňují střídavou péči
      • Kazuistika – porozumění nárokům střídavé péče

3. blok: Metodika přípravy rodičů ke střídavé péči

      • Respekt, komunikace, spolupráce, podpora
      • Optimalizace výchovného prostředí dítěte
      • Ukázky metod a technik pro přípravu rodičů

Příprava stran k asistovanému kontaktu (6 hod, 980 Kč/os)

Příprava stran k asistovanému kontaktu

Cílem realizace asistovaného kontaktu je zodpovědné, podpůrné a pro dítě bezpečné setkávání s lidmi, kteří k němu patří a jejichž dosavadní kontakt byl nějakými okolnostmi narušen. Seminář představuje metodiku přípravy a realizace asistovaného kontaktu mezi rodiči a dětmi.
Metodika asistovaného kontaktu a adaptačního procesu v jednotlivých krocích má zpracovaný bezpečný postup, který respektuje základní faktory pro volbu asistovaného kontaktu: právo + podpora + bezpečí. Nabízí jak diagnostická kritéria, tak vývoj kontaktu podporovaných stran (děti v porozvodové situaci, děti v pěstounské péči aj.).

1. blok: Příprava stran – vstupní setkání

        • Separátní jednání: zjištění a porozumění potřebám stran AS
        • Moderované setkání dospělých účastníků AS (příprava podmínek a pravidel pro bezpečí dítěte)
        • Techniky pro orientační mapování postojů a motivace stran

2. blok Realizace asistovaného kontaktu

        • Metodika diagnostiky a strukturování procesu adaptace dítěte v kontaktu s nerezidenčním rodičem
        • Struktura a jednotlivé kroky AS (orientační mapování aktuálního stavu stran)
        • Role asistenta a náměty pro činnost

3. modul Reflexe přínosu AS

        • Záznam AS – pozorovací arch, zápis, zpětná vazba účastníků
        • Metoda zmocňování účastníků k převzetí zodpovědnosti za další setkávání bez asistence

Aktuální termín konání

Příprava účastníků případové konference (6 hod, 980 Kč/os)

Příprava účastníků případové konference

Cílem případové konference je zmocnění klienta k řešení jeho životní situace, nalezení jeho vnitřních i vnějších zdrojů a společné nasm+ěrování cesty změny a řešení životní situace. Cílem přípravy klientů je zvýšení jejich motivovanosti k aktivnímu přístupu v řešení jejich situace. Různé techniky přípravy účastníků případové konference představené v tomto kurzu přispívají k porozumění příběhu klienta prostřednictvím sebereflexe, vlastních postojů a přístupů a vrcholí ve smyslu sociální práce – „pomoz mi, abych si pomohl sám“.

1. blok: Účastníci PK a jejich potřeby

  • Klientovo pojetí vlastního příběhu a definování cíle
  • Intrapsychický model (Satirová, V. Model růstu)
  • Technika: Ledovec, mapa rodiny, mapa podpory, SWOT analýza
  • Vyhodnocení potřeb stran (pozice x zájmy)

2. blok: Metodika a techniky přípravy účastníků PK

  • Zásady vedení motivačního rozhovoru
  • Technika PAT MIROIR (obavy, lákadla, tendence)
  • Kazuistika – postoje klientů a motivování ke změně

3. blok: Představení průběhu případové konference

  • Základní pravidla pro seznámení účastníků s procesem případové konference
  • Motivace a motivování klientů
  • Ukázky metod pro představení procesu případové konference (rodičům, dětem, dospívajícím)
  • Motivování odborníků

Moderátor případových konferencí (16 hod, 2.300 Kč/os)

Moderátor případových konferencí

1. blok: Účastníci PK a jejich potřeby
2. blok: Proces přípravy případové konference
3. blok: Moderátor a příprava případové konference
4. blok: Průběh případové konference a role moderátora

Pro využívání případových konferencí je často potřeba proškoleného pracovníka k řízení společného setkání zainteresovaných stran. Zvládnutí role moderátora případové konference přispěje k dosažení cíle a ke zvýšení efektivity práce s klientem.

SPOD v kontextu sociálních služeb

Včasná detekce ohroženého dítěte v kontextu sociálních služeb

Včasná detekce ohroženého dítěte v kontextu sociálních služeb/blockquote>

Cílem kurzu je seznámit pracovníky ve službách pro rodiny s dětmi (NNO, OSPOD a další) se základními kritérii pro včasnou detekci ohroženého dítěte. Nabízí podklady pro orientaci v problematice ohroženého dítěte a rodiny. Při přímém kontaktu s dětmi, případně s rodinou dítěte mohou sociální pracovníci vnímat neobvyklé projevy a chování dítěte. Kurz posiluje profesionalitu sociálních služeb zvýšením povědomí o možných rizicích rodinného prostředí dítěte nebo jeho přirozeného prostředí a následných opatřeních. Sociální služby, ať už nízkoprahová zařízení, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, azylové domy, ale i další, kde se vyskytuje dítě buď jako cílový subjekt, nebo jako rodinný příslušník uživatele, mohou včasnou detekcí zamezit ohrožování dítěte. Cílem kurzu je seznámit účastníky s nástroji včasné detekce a získání základních znalostí a dovedností v oblasti opatření na ochranu dětí před negativním dopadem nízké sociální a ekonomické úrovně rodiny, před zanedbáváním, zneužíváním a dalšími ohrožujícími formami zacházení s dítětem.

Systém služeb v péči o rodiny s dětmi

Dítě v dobrých rukou (12 hod, 1.800 Kč/os)

Dítě v dobrých rukou

1. blok: Potřeby a jejich naplňování v rodině
2. blok: Rodinný systém – role rodičů, pěstounů, sourozenců a širší rodiny
3. blok: Výchovné styly a jejich důsledky
4. blok: Odvaha být autoritou

Vzdělávání pracovníků v oblasti péče o rodiny s dětmi v pěstounské péči může přispět k profesionálnímu doprovázení i k podpoře v situacích, kdy se pěstouni ocitají v nejistotě či pochybnostech. Doprovázení, posilování sebedůvěry a rozvoj dovedností v roli pěstouna je pro dítě zdrojem stability a pocitu bezpečí.

Rozvoj rodičovských kompetencí (12 hod, 1.800 Kč/os)

Rozvoj rodičovských kompetencí

1. blok: Specifické potřeby dětí v NRP
2. blok: Předcházení nevhodnému chování dítěte
3. blok: Zvládání náročných situací ve výchově
4. blok: Vztah dítěte a pěstounské rodiny k původní rodině dítěte

Život s dětmi, které ve svém raném věku zažily ztráty a strádání, přináší ve výchově nesčetná překvapení i náročné situace. Cílem kurzu je vybavit pracovníky dovednostmi k podpoře pěstounů, k hledání jejich zdrojů a porozumění chování dítěte.

Work life balance - slaďování osobního a profesního života I. (8 h,1050 Kč)

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s možnostmi sladění osobního a profesního života s minimalizací stresu a vyvarování se syndromu vyhoření. Účastníci budou umět: detekovat faktory stresu ve svém životě, poznat přirozené obranné mechanismy i efektivnější koncept zvládání (coping) a orientovat se v možnostech prevence stresu. Budou schopni pochopit lépe vlastní dosavadní jednání i najít inspiraci ke změně. V rámci konceptu Work Life Balance se seznámí s jeho jednotlivými složkami, s úskalími změn v konkrétních oblastech i s novým přístupem a postupem k žádoucí změně. Účastníci se zamyslí nejen nad svými potřebami, prioritami a zdroji energie, ale i možnostmi lepšího časového uspořádání svého života. Program je určen všem lidem pracujícím v zařízeních sociálních služeb, kteří se chtějí dozvědět více o možnostech sladění osobního i profesního života.

Účastníci

  • budou lépe schopni posoudit faktory stresu ve svém životě (osobním i profesním)
  • bude pro ně snadnější detekovat následky a vyhnout se jejich negativnímu působení.
  • se dozví o tom, k jakým obranným mechanismům se naše tělo automaticky uchyluje, aby se se zátěží vyrovnalo,
  • zjistí, jak je možné ovlivňovat svůj život efektivněji pomocí konceptu zvládání (coping).
  • budou umět lépe zorientovat v možnostech prevence stresu.
  • mohou najít ve vyhodnocení testu orientovaném na sebepoznání pochopení vlastního dosavadního jednání (i inspiraci ke změně) .
  • seznámí se s konceptem Work Life Balance – s jeho jednotlivými složkami, s úskalími změn i s novým přístupem a postupem k žádoucí změně.
  • se zamyslí nad svými potřebami, prioritami a zdroji energie – jak současnými, tak žádoucími.

Vzdělávání pracovníků SAS (akreditace MPSV)

Motivování uživatelů k aktivizačním programům (7 h, 980 Kč)

Anotace:

Sociální služby mají za cíl podpořit vlastní fungování uživatelů, nabídnout využití jejich potenciálu, případně stávajících dovedností. Zkušenost s odmítáním aktivizace, s obavami uživatelů z povinnosti, z plánů, ze závazků, ze změn se stala podnětem pro vytvoření metodiky efektivního motivování uživatelů, zejména seniorů a lidí žijících v domovech se zvláštním režimem. Tvořivost jako základní předpoklad přežití jedince není jen zábavou, ale posiluje schopnost uživatelů zvládat svoji životní situaci, naplňovat své potřeby a vnímat sebehodnotu. Práce s motivací, dovednost zapojit druhé, vytvořit potřebu a minimalizovat obavy je jedním z největších umění aktivizačních pracovníků, ale i dalších pracovníků (i v přímé obslužné péči).

 1. blok: Aktivizace a její smysl                                                    45 min
 • společenský a osobnostní kontext aktivizace
 • potřeby uživatelů a motivace
 • sociální služby jako aktivizační životní prostor
 1. blok: Role aktivizačního pracovníka                                      45 min
 • motivátory a stimuly
 • aktivizace aktivizačního pracovníka
 • výsledková nebo procesní orientace činnosti
 1. blok: Metody a nástroje zjištění předpokladů k zapojení uživatelů do AČ                                                                             90min
 • kritéria pozorování, kontakt
 • komunikační strategie ke zjištění potřeb
 • individuální plán, osobní cíle jako proces sebevyjádření

4.blok: Příklady dobré praxe a ukázky motivování k aktivní účasti                                                                                                       135min

 • typologie uživatelů a proces aktivizace
 • proces fázové (sériové) aktivizace jako metoda smysluplné aktivizace
 • ukázky aktivit aplikované u různých forem oslabení

Praktické aktivizační činnosti pro specifické cílové skupiny uživatelů I. (7 h, 980 Kč)

Anotace:

Smysluplné činnosti aktivizace přispívají k posílení životní odolnosti či nezdolnosti uživatelů sociálních služeb. Tvořivost je potenciál životní energie a nabízí využití ke zvládání životních změn, obtíží či omezení. Aktivizační techniky jsou tehdy přijímané, upevní-li v uživateli vědomí vlastní kompetentnosti, zážitek úspěchu, přesahu a smysluplného využití. Pracovní workshop je zaměřen na praktické využití zkušeností s vedením aktivizačních programů pro seniory, pro pacienty s demencí, s Alzheimerovou chorobou, pro imobilní klienty. Nabízí metodické postřehy pro vedení a skloubení individuální a skupinové činnosti, přehled tipů pro zjednodušení procesu přípravy a možnosti dalšího využití aktivizačních programů.

  1. blok: Formy aktivizace                                      45min
  • individuální x skupinová
  • výsledková x procesní
  • bez přesahu x s přesahem

     2. blok: Přípravný proces                                       90min

  • formulování a harmonogram konkrétního zapojení jednotlivých klientů – metodický přesah
  • příprava sériového procesu aktivizace
  • tipy pro zjednodušení přípravných kroků

     3. blok: Praktické ukázky aktivizačních technik I. 90min

  • výběr dostupných materiálů, metodika činnosti
  • práce s punčochovým materiálem, drátem, kompletace

     4.blok: Praktické ukázky aktivizačních technik II.                           90min

  • výběr materiálů – papír, textil, dřevo
  • práce s papírem, drátem,
  • kompletace

Alzheimerova nemoc - přístupy v sociálníc službách (8 h, 1050 Kč)

Anotace:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se specifickými přístupy k osobám trpícím Alzheimerovou nemocí. Program je určen pracovníkům domovů se zvláštním režimem, domovů pro seniory a dalších forem péče a zařízení sociálních služeb, kde s těmito osobami přichází do kontaktu. Vzdělávací program zahrnuje i seznámení s možnostmi péče o lidi s Alzheimerovou nemocí, včetně způsobů diagnostiky i preventivních opatření negativních dopadů na postiženou osobu i její blízké osoby.

Účastníci se naučí: co to je Alzheimerova nemoc, jaké jsou rizikové faktory a poznávací kritéria této nemoci. Budou si umět konkrétně představit příznaky jednotlivých stádií Alzheimerovy nemoci a budou vědět, jak lze adekvátně reagovat na konkrétní potíže v rámci těchto stádií.

Účastníci kurzu

(1) se seznámí s charakteristikou jednotlivých typů demence – s jejich výskytem a diagnózou,

(2) pochopí příčiny a důsledky těchto onemocnění,

(3) budou obeznámeni se zásadami práce s osobami s demencí,

(4) porozumí poruchám kognitivních funkcí, které tato onemocnění doprovází,

(5) pochopí význam aktivizace u osob s demencí,

(6) porozumí potřebám osob s demencí,

(7) osvojí si techniky vhodné komunikace.

Vzdělávání pečujících osob (akreditace MPSV)

Rozvoj rodičovských kompetencí

Dítě v dobrých rukou

Mimo uvedené akreditované vzdělávací kurzy spolupracuji jako lektorka programů pro další akreditovaná zařízení pro vzdělávání sociálních pracovníků a pedagogů.